تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
====نمودار====
<gallery heights=390 widths=390 style="text-align:center" >
Exponential.cdf.jpg|نمودار تابع توزیع تجمعی برای چند توزیع دلخواه نمایی
</gallery>
 
۱۲۴

ویرایش