تفاوت میان نسخه‌های «نام سیستماتیک عنصر»

اصلاح ترجمه + اضافه کردن قواعد
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(اصلاح ترجمه + اضافه کردن قواعد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
{{ترجمه-نیاز}}
{{بدون منبع}}
یکنام '''سیستماتیک<ref>{{یادکرد عنصروب|نویسنده=ویکی‌پدیای نام'''انگلیسی|کد موقتزبان=en|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_element_name|عنوان=Systematic باelement نامname}}</ref>، دادهنامی شدهموقت است که به یکعناصری که تازه سنتز شدهشده‌اند و یا نه هنوز سنتز [[عنصرنشده‌اند (شیمی)|عنصرداده شیمیایی]] <nowiki/>استمی‌شود. سیستماتیک [[نشاننماد شیمیایی|نماد]] سیستماتیک نیز برگرفته از این نام مشتق شده است. در [[شیمی]]<nowiki/> یکشیمی، [[عنصرهای فرااورانیم|transuranicعنصرهای عنصرفرااورانیمی]] دریافتتنها و دائمیزمانی نام ودائمی نمادمی‌گیرند تنها پس ازکه سنتز آنآن‌ها تأییدتایید شده‌است.شده در برخی موارد مانند [[جنگ‌های پسافرمیمی|Transfermium جنگ]]<nowiki/>چنین مجادلات شده‌اند طولانی و به شدت سیاسی استباشد. به منظوربرای بحث در مورد چنیناین عناصر ومبهم، بدون ابهام به [[آیوپاک|اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی یا [[آیوپاک]] (IUPAC) با استفاده از مجموعه ای از قوانین برای تعیین موقت سیستماتیکیک نام و نماد موقت سیستماتیک برای هر یکعنصر ازاستفاده می‌کند. این عنصرشیوه است.نامگذاری، این رویکردمنجر به نامگذاریتوسعه سرچشمهموفقیت درآمیز توسعهمجموعه موفق به‌طورقوانینی منظم قوانین برای [[نامگذاری ترکیبات آلیاستآلی]] شده است.
 
 
== IUPAC قوانین ==
== قوانین آیوپاک ==
{| class="wikitable" style="margin-left: 0.5em;" align="right"
به طور کلّی، نام‌های سیستماتیک عنصرهای جدول تناوبی از فرمول زیر پیروی می‌کند (از چپ به راست):
!شماره
 
ium + ریشه عدد یکان + ریشه عدد دهگان + ریشه عدد صدگان + ...
 
نماد سیستماتیک نیز به صورت زیر به دست می‌آید (از چپ به راست):
 
نماد عدد یکان + نماد عدد دهگان + نماد عدد صدگان + ...
 
برای مثال، نام سیستماتیک عنصر شماره ۱۱۸ جدول به صورت Ununoctium و نماد آن به صورت Uuo است و یا برای عنصر ۱۳۵، به صورت Untripentium و Utp است.
{| class="wikitable"
|+فهرست نام‌های لاتین اعداد
!رقم
!ریشه
!ریشه‌یابی
!ریشه‌شناسی
!نماد
!تلفظ
|-
|- align="center"
|'''0۰'''
|nil
|از لاتین هیچ (nihil)
|Latin nihil (nothing)
|'''n'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/nɪl/]]
|{{IPAc-en}}
|-
|- align="center"
|'''1۱'''
|un
|از لاتین یک (unus)
|Latin unus (one)
|'''u'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/u:n/]]
|{{IPAc-en}}
|-
|- align="center"
|'''2۲'''
|<span lang="fa" dir="ltr">b(i)</span>
|b(i)
|از لاتین دو (bi)
|Latin bis (twice)
|'''b'''
|<span class="IPA nopopups noexcerpt">[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/<span title="'b' in 'buy'">b</span><span title="/aɪ/: 'i' in 'tide'">aɪ</span>baɪ/]]</span><div class="cx-overlay"><div class="cx-spinner"><div class="bounce1"></div><div class="bounce2"></div><div class="bounce3"></div></div></div>{{IPAc-en|b|aɪ}}
|-
|- align="center"
|'''3۳'''
|<span lang="fa" dir="ltr">tr(i)</span>
|tr(i)
|از لاتین سه (tres)
|Latin tres (three){{سخ}}
از یونانی سه (tria)
Greek tria (three)
|'''t'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/traɪ/]]
|{{IPAc-en|t|r|aɪ}}
|-
|- align="center"
|'''4۴'''
|quad
|از لاتین چهار (quattur)
|Latin quattuor (four)
|'''q'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/kwɒd/]]
|{{IPAc-en|k|w|ɒ|d}}
|-
|- align="center"
|'''5۵'''
|pent
|از لاتین پنج (pente)
|Greek pente (five)
|'''p'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/pɛnt/]]
|{{IPAc-en|p|ɛ|n|t}}
|-
|- align="center"
|'''6۶'''
|hex
|از لاتین شش (hex)
|Greek hex (six)
|'''h'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/hɛks/]]
|{{IPAc-en|h|ɛ|k|s}}
|-
|- align="center"
|'''7۷'''
|sept
|از لاتین هفت (septem)
|Latin septem (seven)
|'''s'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/sɛpt/]]
|{{IPAc-en|s|ɛ|p|t}}
|-
|- align="center"
|'''8۸'''
|oct
|از لاتین هشت (octo)
|Latin octo (eight){{سخ}}
از یونانی هشت (okto)
Greek okto (eight)
|'''o'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/ɒkt/]]
|{{IPAc-en|ɒ|k|t}}
|-
|- align="center"
|'''9۹'''
|<span lang="fa" dir="ltr">en(n)</span>
|en(n)
|از لاتین نه (ennea)
|Greek ennea (nine)
|'''e'''
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/ɛn/]]
|{{IPAc-en|ɛ|n}}
|-
|- align="center"
|'''Suffixپسوند'''
|<span lang="fa" dir="ltr">-ium</span>
| -ium
|از پسوند مفرد خنثی در لاتین (<span lang="fa" dir="ltr">-um</span>)
|Latin -um (neuter singular)
|—
|none
|[[راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی انگلیسی|/-iəm/]]
|{{IPAc-en|-|i|ə|m}}
|}
 
== فهرست منابع ==
<references />
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[آیوپاک]]
* [[عنصرهای فرااورانیم|عناصر فرااورانیومی]]
* [[جنگ‌های پسافرمیمی]]
 
[[رده:جدول تناوبی]]
۲۰۲

ویرایش