باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
نوع حکومت = [[جمهوری فدرال]] |
نوع حاکمان = • [[رئیس جمهور]] |
نام حاکمان = [[میشل تمر]]بولسوارنا |
نحوه تشکیل = تشکیل |
موارد منجر به تشکیل = [[جمهوری]] |
کاربر گمنام