باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویرایش بخش اعتقادات
 
به‌طور کلی، بهاءالله بیان می‌کند که دین وسیله مؤثری برای تکامل اجتماعی است و سلسله ادیان جهان مراحل مختلف هدایت بشر توسط خداوند هستند که به تدریج رشد و تکامل بشر را تضمین می‌کنند.<ref name=":8" /> بر این اساس، اعتقاد بهائیان این است که هیچ دینی نمی‌تواند ادعای آخرین دین بودن داشته باشد و بشر تا ابد هدایت الهی را از طریق پیامبران دریافت می‌کند. بهاءالله نیز بیان می‌کند که بعد از او نیز آمدن پیامبران ادامه خواهد داشت.<ref name=":2" />
 
=== مراتب هستی ===
از نظر آئین بهائی، عالم وجود نامتناهی است، ولی مراتب وجود متناهی هستند. این مراتب عبارت‌اند از:
# عالَم خلق یا مرتبهٔ عبودیت
#: مرتبهٔ عبودیت (جهان هستی) مخصوص بندگان خدا است. این مرتبه نیز نامتناهی است؛ یعنی هر موجودی در آن می‌تواند بر کمالات خود بیفزاید، اما هیچ‌گاه به مرتبهٔ [[نبوت]] نمی‌رسد و از رتبهٔ عبودیت خود تجاوز نمی‌کند. مثلاً [[پترس]] هیچ‌گاه مسیح نمی‌شود.
# عالَم امر یا مرتبهٔ نبوّت
#: مرتبه دیگر، نبوت است. این مقام مخصوص [[پیامبر|پیامبران]] است و واسطه‌ای میان عالم خلق (عبودیت) و عالم حق (ربوبیت) است و فیوضات خداوند (عالم حق) را به عالم خلق منتقل می‌کند. مثل آینه‌ای که شعاع آفتاب را منعکس می‌نماید.
# عالَم حق یا مرتبهٔ ربوبیت
#: مرتبه حق نیز از عهدهٔ تصور بشر خارج است و همان خداوند متعال است. این عالم مقدس و منزه است و هیچ صعود و نزولی در آن نیست. تنها راه ارتباط آن با این جهان عالم امر یعنی عالم پیامبران است.{{مدرک}}
 
=== [[وحدت عالم انسانی|یگانگی نوع انسان]] ===
=== [[تحری حقیقت]] ===
 
آثار بهائی جستجوی حقیقت به‌طور مستقل را یکی از اساسی‌ترین وظایف هر فرد می‌داند. بهاءالله تأکید می‌کند که فرد باید دنیا را با چشم خود ببیند و نه از نگاه دیگران.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=The Baha'i Faith: A Beginner's Guide|نام خانوادگی=Momen|نام=Moojan|ناشر=Oneworld Publications|سال=2012|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> تعالیم بهائی بیان می‌کنند که فرد به جای تقلید کورکورانه از دیگران یا از سنت‌های جامعه خود باید به جستجوی حقیقت بپردازد. آثار بهائی بیان می‌کنند که نوع بشر از توانایی تشخیص حقیقیت برخوردار است و فرد با استفاده از قوهٔ عقل و خرد که خداوند به انسان داده می‌تواند مسائل را بررسی کند و به حقیقت دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith|نام خانوادگی=Smith|نام=Peter|ناشر=One World Publications|سال=2013|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":9">{{یادکرد کتاب|عنوان=Understanding the Bahaʼı́ Faith|نام خانوادگی=Momen|نام=Wendi|ناشر=Dunedin Academic Pres|سال=2006|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> این اصل در انتخاب دین توسط فرد نیز مصداق دارد و آثار بهائی بیان می‌کنند که هر فرد در نحوهٔ تعیین اعتقاد خود باید آزاد باشد و هیچ‌کس هرگز نباید برای قبول عقاید دینی تحت فشار یا اجبار قرار گیرد.<ref name=":7">{{یادکرد کتاب|عنوان=The Baha'i Faith: A Guide For The Perplexed.|نام خانوادگی=Stockman|نام=Robert|ناشر=Bloomsbury Academic|سال=2013|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> کودکانی که در خانوادهٔ بهائی متولد یا بزرگ می‌شوند خود باید در هنگام بلوغ (حداقل سن ۱۵ سال برای دختر و پسر) در مورد اعتقاد دینی خود تصمیم بگیرند.<ref name=":7" />
 
=== وحدت لسان و خط برای عالمیان ===
یکی از تعالیم دین بهائی برای رسیدن به هدف این آئین که همانا [[وحدت عالم انسانی]] است، [[وحدت لسان و خط]] است. بدین صورت که باید جمیع ملل از اهل معارف و علوم با اتفاق نظر یک زبان را به عنوان زبان عمومی انتخاب کنند تا هر فرد فقط نیازمند یادگیری ۲ زبان باشد. یکی زبان وطنی که با قوم خود گفتگو کند و دیگری زبان عمومی که با اهل عالم محاوره کند؛ و دیگر محتاج یادگیری زبان سومی نباشد.{{مدرک}}
 
=== لزوم ترک تعصبات جاهلیه ===
 
دیانت بهائی پذیرش فرهنگی و دینی را ترویج می‌دهد.<ref name=":2" /> بهائیان معتقدند پذیرش اصل یگانگی انسان ایجاب می‌کند که هر نوع تعصبی از جمله تعصب نژادی، طبقاتی، قومی، زبانی، دینی، جنسیتی و … از میان برداشته شود. منابع بهائی بیان می‌کنند تعصب تصویری نادرست دربارهٔ دیگران است که به افراد اجازه نمی‌دهد که همه انسان‌ها را برابر و شریف ببیند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=The Baha'is|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=Baha'i International Community|سال=2017|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> بهائیان احساس برتری را دلیل اصلی ایجاد تعصب می‌دانند.<ref>خطابات مبارکه، [[حضرت عبدالبهاء]]، صفحهٔ ۱۶۱</ref>در آثار بهائی انواع تعصب از جمله تعصبات سیاسی، نژادی، دینی، قومی، اقتصادی و مایهٔ ویرانی جامعهٔ انسان معرفی شده‌ است.<ref>پیام ملکوت، عبد الحمید اشراق خاوری، صفحهٔ ۵۹</ref> و رفع تعصبات وسیلهٔ رسیدن به وحدت و پیشرفت جامعهٔ بشری در نظر گرفته می‌شود.<ref name=":2" />
بهائیان وجود تعصبات جاهلیه مانند تعصبات سیاسی، جنسی، نژادی، قومی و دینی را از بین برندهٔ بنیاد عالم انسانی می‌دانند.<ref>پیام ملکوت، عبد الحمید اشراق خاوری، صفحهٔ ۵۹</ref> بهائیان احساس برتری را دلیل اصلی ایجاد تعصب می‌دانند.<ref>خطابات مبارکه، [[حضرت عبدالبهاء]]، صفحهٔ ۱۶۱</ref>
 
=== [[تساوی حقوق رجال و نساء]] ===
به این معنی‌است که نیاز روحانی فارغ از درجهٔ پیشرفت مادی‌است. بهائیان معتقدند انسان‌ها علاوه بر نیاز مادی نیازمند مواردی روحانی هستند که به وسیلهٔ پیامبران ممکن است و لذا نیاز به تجدید ادیان وجود دارد.{{مدرک}}
 
=== لزوم هماهنگی علم و دین ===
 
هماهنگی علم و دین یکی از اصول اساسی آئین بهائی است. آثار بهائی علم و دین را در تضاد با یکدیگر نمی‌دانند بلکه بر هماهنگی بنیادین آن دو تأکید می‌کنند. <ref name=":8" />
 
برایآثار پیشبردبهائی تمدن،توضیح جامعهمی‌دهد بشریکه نیازحقیقت بهیکی هماهنگیاست و همکاری بین علم و دین دارد.دو عبدالبهاءوسیله انسانبرای راشناخت بهو پرندهدرک ایحقیقت تشبیههستند.<ref می‌کندname=":8" که/> دودر بالدیدگاه دارد،بهائی یکبرای بالِدرک واقعیت، هم باید به علم و یکهم بالِبه دین ورجوع کرد.<ref name=":9" /> برای پروازبهائیان، بایدعلم و دین دو بالنظام بادانش همهستند هماهنگکه باشند،نقش نهمکملی یکی ضعیفدارند و دیگریهر قوی.{{مدرک}}دو با علمهم وپیشرفت دینتمدن بایدرا مکلملامکان‌پذیر یکدیگرمی‌سازند.<ref باشند،name=":9" /> بهائیان معتقدند دین بدون علم عقلگرایی و خرد به خرافات و تعصبات تنزلفروکاسته پیدامی می‌کندشود و علم بدون ایماندین و اخلاق به ابزاری برایدر خدمت ماده گرایی خشک تبدیل می‌شود. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=بیت العدل اعظم|کد زبان=|تاریخ=۱۲ ا سفند ۱۳۹۱|وب‌گاه=|نشانی=‬http://www.payamha-iran.org/node/78 پیام ۱۲ اسفند ۱۳۹۱)|عنوان=پیام ۱۲ اسفند ۱۳۹۱}}</ref><ref name=":9" />
 
=== صلح عمومی===
 
=== تعلیم و تربیت عمومی و اجباری ===
در آئین بهائی تاکید شدیدی بر اهمیت تعلیم و تربیت وجود دارد و تعلیم و تربیت به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت معنوی و مادی فرد و اجتماع در نظر گرفته میشود.<ref name=":2" /> آثار بهائی بیان می کنند که با تعلیم و تربیت است که استعدادهای و توانمندی های بالقوه افراد پرورش می یابد.<ref name=":2" /> آثار بهائی یکی از وظایف اصلی والدین را تعلیم و تربیت فرزندان خود می داند و به خصوص تاکید ویژه ای بر تعلیم و تربیت فرزندان دختر قرار می دهد زیرا در آینده به عنوان مادر نسل بعد را پرورش می دهند.<ref name=":2" /> تعالیم بهائی هم به لزوم تربیت معنوی و اخلاقی فرد و هم به تعلیم و آموزش انسانی از جمله کسب علم و یادگیری هنر و فن و حرفه تاکید دارند.<ref name=":2" />
 
این آموزه بر تعلیم علم و تربیت اخلاقی همگانی تأکید می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مدارس فراموش شده: بهاییان و آموزش نوین در ایران|نام خانوادگی=شاهوار|نام=سلی|ناشر=باران|سال=۲۰۱۳|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> و هدف از تعلیم و تربیت توانمندسازی افراد برای خدمت به جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مدارس فراموش شده: بهائيان و آموزش و پرورش نوين در ايران|نام خانوادگی=شاهوار|نام=سلی|ناشر=باران|سال=۲۰۱۳|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> بهائیان فعالیت‌های گسترده ای در ایجاد مدارس نوینِ دخترانه و پسرانه در ایران داشتند. آنان در اواخر قرن نوزدهم با تشویقها و راهنماییهای عبدالبهاء در بسیاری از نقاط ایران، از روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ مدارس نوینی برپا کردند که پذیرای همه افراد فارغ از دین و جنسیت بود. در این مدارس دانش آموزان با علوم و هنرهای مدرن آشنا می شدند. <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مدارس فراموش شده: بهائيان و آموزش و پرورش نوين در ايران|نام خانوادگی=شاهوار|نام=سلی|ناشر=باران|سال=۲۰۱۳|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> از دیگر نمونه‌های تلاشهای جامعه بهائی ایران برای امر آموزش تأسیس دانشگاه علمی آزاد است که در سال ۱۳۶۶ به منظور فراهم کردن امکان تحصیلات عالیه برای بهائیان محروم از تحصیل ایجاد شد.<ref>{{Cite journal|last=Mina|first=Yazdani,|date=2015|title=Higher Education under the Islamic Republic: the Case of the Baha’is|url=https://cedar.wwu.edu/jec/vol10/iss1/7/|journal=Journal of Educational Controversy|language=en|volume=10|issue=1|issn=1935-7699}}</ref>
{{مباحث دین}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{جهان‌بینی}}
 
[[رده:بهائیت]]
[[رده:ادیان ابراهیمی]]