تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه فودان»

ارتباطات بین المللی این دانشگاه با دانشگاه های خارجی اضافه شد
(تعداد دانشجویان کارشناسی و رشته های این دوره و دوره کارشناسی ارشد همچنین پردیس این دانشگاه)
(ارتباطات بین المللی این دانشگاه با دانشگاه های خارجی اضافه شد)
|footnotes =
}}
'''دانشگاه فودان''' (复旦大学, Fudan University) [[دانشگاه دولتی]] [[چین|چینی]] مستقر در شهر [[شانگهای]] است، که در سال ۱۹۰۵ تأسیس شد. در حال حاضر دانشگاخ فودان  ۳۰،۰۰۰  جمعیت دانشجویی دارد  که تقریبا ۱۵ درصد دانشجویان دوره کارشناسی آن را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند. این دانشگاه ۷۰ رشته کارشناسی را در گروه های انسانی ، هنر ، تجربی و ریاضی ارائه می دهد. ۱۵رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند، دیپلماسی و سیاست چین و اقتصاد چین جزئی از آنها هستند. بیشتر دانشجویان در پردیس مرکزی هاندان (Handan) این مشغولدانشگاه به تحصیلارتباطات هستند.جهانی زندگیو دربرنامه‌های پردیسمبادلاتی بهخود عنوانبا مهمبیش تریناز قسمتدویست رشددانشگاه شخصیتیجهان شناختهافتخار میمی‌کند. شود،دانشگاه از این رو گستره ی وسیعیفودان از انجمنفرصت‌های هامطالعاتی وجود دارد که در مجموع ۳۱۰ انجمن دانشجویی را شکل می دهد و شامل ۲۶۰ تشکیلات کارشناسی، ۳۰ انجمن دانشجویان فارغ التحصیل، و ۱۹ انجمن دانشجویان بین الملل می باشد. بعضیخارج از آنهاکشور مانندبه گروه‌شدت اُپراحمایت فودانمی‌کند، (Fudan Operaبه Troupe)‌طوری‌ که در۴۰درصد سالاز ۱۹۲۵ تاسیس شد، یا جامعه نقاشی و خوشنویسیدانشجویان (Paintingمقطع andکارشناسی Calligraphyبرای Society)،تبادلات قدمتبین‌المللی طولانیانتخاب دارندمی‌شوند.
 
بیشتر دانشجویان در پردیس مرکزی هاندان (Handan) مشغول به تحصیل هستند. زندگی در پردیس به عنوان مهم ترین قسمت رشد شخصیتی شناخته می شود، از این رو گستره ی وسیعی از انجمن ها وجود دارد که در مجموع ۳۱۰ انجمن دانشجویی را شکل می دهد و شامل ۲۶۰ تشکیلات کارشناسی، ۳۰ انجمن دانشجویان فارغ التحصیل، و ۱۹ انجمن دانشجویان بین الملل می باشد. بعضی از آنها مانند گروه اُپرا فودان (Fudan Opera Troupe) که در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد، یا جامعه نقاشی و خوشنویسی (Painting and Calligraphy Society)، قدمت طولانی دارند.
 
== منابع ==
۱۱۰

ویرایش