تفاوت میان نسخه‌های «احمدشاه قاجار»

اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|دوران = ۲۵ تیر ۱۲۸۸–۹ آبان 1309
 
|تاریخ درگذشت = ۸ اسفند ۱۳۰۸۱۳1۸ (۳۳سال)
|محل درگذشت = بیمارستانی در [[پاریس]]،<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/01/110104_l13-soltanmirzaaliqajar به عبارت دیگر: گفتگو با سلطان علی میرزا قاجار]، بی‌بی‌سی فارسی</ref> [[فرانسه]]
|پدر = [[محمدعلی‌شاه قاجار]]
کاربر گمنام