تفاوت میان نسخه‌های «سیستم هماهنگ جهانی طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری مواد شیمیایی»