باز کردن منو اصلی

تغییرات

| [[دلهای شاد]] || ۱۳۷۶ || [[حمید قدکچیان]] ||دو
|-
| [[تولدی دیگر (مجموعه تلویزیونی)|تولدی دیگر]] || ۱۳۷۷ ||[[داریوش فرهنگ]]||پنج
|-
| [[چشم‌به‌راه]] || ۱۳۷۷ || [[اصغر فرهادی]]