باز کردن منو اصلی

تغییرات

* اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، محمود سریع‌القلم، تهران: فرزان روز، ۱۳۹۰.
* پیشوایی فراتر از زمان: درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر، محمود سریع‌القلم، مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر، ۱۳۹۰.
* اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، محمود سریع‌القلم، تهران: آگاه، ۱۳۹۷.
 
== بازنشر آثار ==