باز کردن منو اصلی

تغییرات

| variety = '''''B. rapa'' var. ''perviridis'''''
|trinomial = ''Brassica rapa'' var. ''perviridis''
}}
}}
{{nutritionalvalue