باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[قاشقک (ساز)|قاشقک (کاستانِت)]]
* [[تام-تام]]
* [[گنگ (ساز)|گنگ]]
* [[درام (ساز)|درام]]
* [[کوزه (ساز)]]