باز کردن منو اصلی

تغییرات

{| class="wikitable"
 
=== رتبه‌بندی سال ۹۴–۹۳ پایگاه استنادی علوم جهان اسلاماسلامISC ===
در سال ۹۴ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه‌بندی دانشگاه‌های۱۰واحد برتردانشگاه‌های آزاد اسلامی را بر اساس مبانی زیر منتشر کرد:
# پژوهش
# آموزش
| تبریز || ۴
|-
| تهران جنوباصفهان(خورسگان) || ۵
|-
| اراک || ۶
|-
| خوراسگانتهران اصفهانشمال || ۷
|-
| تهران مرکزیساوه || ۸
|-
| شهرضا || ۹
| اردبیل || ۱۰
|-
| تهران شمالجنوب || ۱۱
|-
| ساوه || ۱۲
کاربر گمنام