باز کردن منو اصلی

تغییرات

عکس نامرتبط با موضوع
 
== تئوری توطئه ==
[[File:Baha’i Society of Persian Arts and Letters 22nd Conference - London Dec 2018.jpg|thumb|بیست و دومین همایش ادب و هنر ایرانِ جامعه بهایی در لندن، دسامبر 2018]]
{{اصلی|نظریه‌های توطئه در ایران}}
تئوری‌های توطئه در ایران مجموعه‌ی از باورها هستند که سیر وقایع و تاریخ ایران و سیاست آن را به نیروهای متخاصم خارجی و سازمان‌های مخفی نسبت می‌دهند. در روانشناسی اجتماعی معاصر این تئوری‌های به عنوان مجموعه‌هایی بسط‌ یافته از "توهمات جمعی" تعریف می‌شوند.<ref name="ashraf" /> یکی از گروه‌هایی که در ایران علیه آن‌ها تئوری توطئه مطرح شده‌است بهائیان هستند.<ref name="ashraf" />