باز کردن منو اصلی

تغییرات

آرم صحیح
|short_title = قانون ملی‌شدن صنعت نفت
|legislature = [[مجلس شورای ملی]]
|image = Imperial CoatEmblem of Armsthe Imperial State of Iran.svg
|imagesize = 50px
|long_title = قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور