تفاوت میان نسخه‌های «آمیزه بازاریابی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
آمیزه بازاریابی یا ''' آمیخته بازاریابی ''' {{انگلیسی|''Marketing Mix''}} مجموعه اىای از ابزارهاىابزارهای قابل كنترلکنترل بازاريابىبازاریابی كهکه شركتشرکت آنها را در هم مى آميزدمی‌آمیزد تا پاسخگوىپاسخگوی بازار مورد هدف باشدباشد، ،یا ياآمیزهٔ آميزه ى بازاريابىبازاریابی در بر گيرندهگیرندهٔ ىهمهٔ همه ى كارهايىکارهایی است كه شركتکه مىشرکت تواندمی‌تواند انجام دهد تا بر ميزانمیزان تقاضا اثر بگذارد . ايناین كارهاکارها را مى توانمی‌توان به چهار متغيرمتغیر شناخته شده به عنوان چهار P طبقه بندى كردطبقه‌بندی کرد. آنها عبارت اند از : محصول ، قيمتمحصول، ،قیمت، توزيعتوزیع و ترويجترویج ( در انگليسىانگلیسی ايناین چهار كلمهکلمه با حرف P شروع مى شوندمی‌شوند) .<ref>{{یادکرد|نویسنده =[[فیلیپ کاتلر]] و گری آرمسترانگ |ترجمه=[[دکتر علی پارسائیان]] |کتاب = اصول بازاریابی| ناشر =[[نشر و پخش آیلار]]|صفحه=چاپ سوم. تهران |تاریخ =1383|شابک=8-39-6515-964}}</ref>
'''[[آمیزه]] بازاریابی'''، '''آمیخته بازاریابی''' یا '''ترکیب عناصر بازاریابی''' واژه‌هایی هستند که برای ترجمه «مارکتینگ میکس» به کار رفته‌اند. منظور از ''آمیزه''، ''آمیخته'' یا ''ترکیب'' این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تاثیرتأثیر گذارد. طراحی و توسعه امیختهآمیخته بازار که به آن «چهار پی» یا «هشت پی» گفته می‌شود و از وظایف اصلی مدیر بازاریابی می‌باشد.
'''ترکیب عناصر بازاریابی''' مجموعه‌ای از ابزارهای بازاریابی است که موسسهمؤسسه برای نیل به اهداف بازاریابی در بازار هدف از آن‌ها استفاده می‌کند. [[مک کارتیمک‌کارتی]] یک طبقه‌بندی چهار عامله از این ابزارها معرفی کرده استکرده‌است که '''چهار پی'''{{انگلیسی|''4Ps''}} نام دارد و عبارت اند از [[کالا]]، [[قیمت]]، [[توزیع|مکان عرضه]] و [[ترویج (بازاریابی)|فعالیت‌های پیشبردی]].<ref>{{یادکرد|نویسنده =[[فیلیپ کاتلر]]|ترجمه=بهمن فروزنده|کتاب = مدیریت بازاریابی| ناشر =انتشارات آموخته|صفحه =چاپ چهاردهم. اصفهان |تاریخ =1392 |شابک=5-1-96964-964}}</ref>
 
با وجود این ماهیت [[خدمات]] ایجاب می‌کند که به چهار رکن فوق ارکان راهبردی دیگری نیز اضافه شود. ارکان هشت‌گانه مدیریت یکپارچه خدمات عبارت اند از:
* ۱.# [[ارکان کالا]]
* ۲.# [[مکان و زمان]]
* ۳.# [[پیشبرد و آموزش]]
* ۴.# [[قیمت و سایر هزینه‌های خدمات]]
* ۵.# [[فرایند]]
* ۶.# [[بهره‌وری و کیفیت]]
* ۷.# [[مردم]]
* ۸. [[شواهد فیزیکی]]<ref>{{یادکرد|نویسنده =کریستوفر لاولاک و لارن رایت|ترجمه=بهمن فروزنده|کتاب = اصول و مدیریت بازاریابی خدمات| ناشر =انتشارات آموخته|صفحه =چاپ چهارم. اصفهان |تاریخ =1390 |شابک=5-1-96964-964}}</ref>
 
== منبعمنابع ==
{{پانویس}}