تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

(برخی از آثار ترجمه‌شده‌ی لوفور را به فارسی اضافه کردم)
لوفور تا سال ۱۹۹۱ حدود ۷۰ کتاب نوشت. برخی از کتاب‌های او و نیز برخی آثار درباره‌ی او به فارسی برگردانده شده اند:
 
تولید فضافضا، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2285027)
 
ماتریالیسم دیالکتیکیدیالکتیکی، ترجمه‌ی آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=11429)
 
بقای سرمایه‌داریسرمایه‌داری، ترجمه‌ی آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8367)
 
ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمرهروزمره، ترجمه‌ی آیدین ترکمه و آتوسا مدیری (نشر رخداد نو) (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1902440)
 
درآمدی بر تولید فضای هانری لوفورلوفور، گردآوری و ترجمه‌ی آیدین ترکمه (نشر تیسا) (http://teesa.ir/Books/Book?id=8390)
 
فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور، ترجمه‌ی افشین خاکباز و محمد فاضلی (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2242193)
 
== پی‌نوشت ==
۲۳

ویرایش