تفاوت میان نسخه‌های «پیکسل»

نویز:
ارزش پیکسل شامل دو مؤلفه زیر می‌باشد:
۱.# پیکسل‌های دقیق که هدف اصلی شما هستند (پیکسل‌های سالم)
۲.# پیکسلهایی که شما تمایل رویت آن‌ها را در تصویر ندارید (نویز)
 
نتیجه‌گیری: