تفاوت میان نسخه‌های «پیامبر»

←‏کتب پیامبران: افزودن مطلب
(←‏ادیان در قرآن: اصلاح اشتباه تایپی-افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏کتب پیامبران: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{اصلی|کتاب آسمانی}}
برخی از پیامبران به ویژه پیامبران [[اولوالعزم]] دارای کتاب بوده اندکه درقرآن به آن‌ها اشاره شده‌است
کتاب [[آدم]]
* کتاب [[نوح]] (صحف اولی)<ref>درصقحه55ج دوم کافی</ref>
کتاب [[شیث]]
* صحیفه [[ابراهیم]] (موجود نیست)<ref>صحف ابراهیم و موسی قرآن کریم</ref>
کتاب [[ادریس]]
* صحیفه [[ایوب]]-<ref name="ToolAutoGenRef1" />
* کتاب [[نوح]] (صحف اولی)<ref>درصقحه55ج دوم کافی</ref>
 
* صحیفهصحف [[ابراهیم]] (موجود نیست)<ref>صحف ابراهیم و موسی قرآن کریم</ref><ref name="ToolAutoGenRef1" />
[[اوستا]] کتاب [[زردشت]] بمعنای آگاهی نامه مشتمل بر۵باب
*[[اوستا]] [[زرتشت]]
* [[یسنا]]، [[گاهان]] بخشی از یسن است.
*1 [[ویسپردیسنا]]
*2 [[وندیدادویسپرد]]
*3 [[یشتوندیداد]]ها
4 [[یشت]]ها
*5 [[خرده اوستا]] اوستا،<ref>جلیل دوستخواه</ref>
* [[تورات]] کتاب [[موسی]] بمعنای شریعت و مشتمل بر[[اسفار خمسه]] [[سفر پیدایش]] -[[سفر خروج]]-[[سفر لاویان]]-[[سفر اعداد]]-[[سفر تثنیه]]<ref>عهد قدیم</ref>
* [[تورات]] [[موسی]]<ref>عهد قدیم</ref>
* [[زبور]] کتاب [[داود]] بمعنای سرود مشتمل بر۱۵۰سروداست<ref>قرآن کریم</ref>
* صحف انبیای [[بنی اسرائیل]] مانند صحیفه [[دانیال]]-[[کتاب یوشع]] بن نون-[[کتاب یوئیل]]-[[کتاب عاموس]]-[[کتاب عوبدیا]]-[[کتاب یونس]]-[[کتاب میکاه]]-[[کتاب ناحوم]]-[[کتاب حبقوق]]-کتاب [[صفنیا]]-[[کتاب حجی]]-[[کتاب زکریا]]-[[کتاب ملاکی]]-[[کتاب‌های سموئیل]]-[[کتاب نحمیا]]-[[کتاب ارمیا]]-[[سلیمان]]
* صحف انبیای [[بنی اسرائیل]]
* [[انجیل]] کتاب [[عیسی]] بمعنای بشارت و مشتمل براناجیل-اناجیل [[متی]] [[مرقس]] [[یوحنا]]و [[لوقا]] می‌باشد<ref name="عهد جدید" />
* [[قرآن]] کتاب [[محمد]]ص بمعنای خواندن مرکب از۱۱۴سوره
* [[قرآن]] [[محمد]]
ان الله اشتری… وعداعلیه حقافی التوراه و الانجیل و القرآن<ref>111توبه</ref>
 
کاربر ناشناس