تفاوت میان نسخه‌های «پیامبر»

←‏کتب پیامبران: اصلاح اشتباه تایپی
(←‏کتب پیامبران: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏کتب پیامبران: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{اصلی|کتاب آسمانی}}
برخی از پیامبران به ویژه پیامبران [[اولوالعزم]] دارای کتاب بوده اندکه درقرآن به آن‌ها اشاره شده‌است
* [[کتاب]] [[آدم]]
* [[کتاب]] [[شیث]]
* [[کتاب]] [[ادریس]]
* [[کتاب]] [[نوح]]<ref>درصقحه55ج دوم کافی</ref>
* [[صحف]] [[ابراهیم]]<ref>صحف ابراهیم و موسی قرآن کریم</ref><ref name="ToolAutoGenRef1" />
*[[اوستا]] [[زرتشت]]
1 [[یسنا]]
5 [[خرده اوستا]]<ref>جلیل دوستخواه</ref>
* [[تورات]] [[موسی]]<ref>عهد قدیم</ref>
* [[زبور]] [[داود]] بمعنای سرود مشتمل بر۱۵۰سروداست<ref>قرآن کریم</ref>
* صحف انبیای [[بنی اسرائیل]]
* [[انجیل]] [[عیسی]]-اناجیل [[متی]] [[مرقس]] [[یوحنا]] [[لوقا]]<ref name="عهد جدید" />
کاربر گمنام