تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== احتیاط در استفاده از واژه‌ها ===
در ویکی‌پدیا واژگان یا اصطلاحات ممنوع وجود ندارد ولی برخی اصطلاحات خاص باید با احتیاط استفاده شود؛ زیرا ممکن است موجب سوداری بشود. برای نمونه، تعبیر «ادعا کردن» در مثال «فلان صاحبنظر ادعا می‌کند که …» می‌تواند دال بر فقدان اطمینان باشد. کاربرد این تعبیر یا دیگر تعابیر شک برانگیز ممکن است این‌طور وانمود سازد که مقاله یک دیدگاه را بر دیدگاه دیگر ترجیح می‌دهد. بکوشید که واقعیات را به‌طور ساده‌تر بدون استفاده از چنین کلماتی به توصیف کنید. در مثال فوق «فلان صاحبنظر امیمی‌گوید گوید که …که…» بهتر است. سعی کنید اصطلاحات و تعابیر متملقانه، تحقیرکننده، مبهم، کلیشه‌ای یا تأییدکننده یک دیدگاه خاص را از مقالات بزدایید (مگر آنکه آن تعابیر بخشی از نقل قول از یک باارزش مهم باشد).
 
===جانبداری در منابع===