تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
| cTopic= [[الکترواستاتیک]]
}}
برای تعریف '''میدان الکتریکی'''، خاصیتی در اطراف بار الکتریکی <math>q</math> است که به هر بار الکتریکی دیگر <math>q^{\prime}</math>، نیرویی (دافعه یا جاذبه) وارد می شود. برای تعریف شدت میدان الکتریکی در یک نقطه معین از فضا،فضا (که توصیفی از اندازه نیرو الکتریکی را به دست می دهد)، یک بار الکتریکی مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرار داده، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارد بر این واحد بار را به عنوان [[شدت میدان الکتریکی]] تعریف می‌کنند. بار مثبت را نیز به عنوان بار آزمون تعریف می‌کنند. به بیان دقیقتر می‌توان شدت [[میدان الکتریکی|'''میدان''' الکتریکی]] را به صورت حد نسبت [[نیروی الکتریکی]] وارد بر یک [[بار آزمون]] بر اندازه بار آزمون، زمانی که مقدار بار آزمون به سمت صفر میل می‌کند، تعریف کرد.
 
== پیشگفتار ==
معمولاً [[خطوط میدان الکتریکی]] در اطراف هر [[بار الکتریکی]] با استفاده از مفهوم خطوط نیرو نشان داده می‌شود. به عنوان مثال اگر یک بار الکتریکی نقطه‌ای مثبت را در نقطه‌ای از فضا در نظر بگیریم، در این صورت خطوطی از این نقطه به طرف خارج رسم می‌شوند. این خطوط بیانگر جهت میدان الکتریکی هستند. همچنین با استفاده از [[چگالی]] خطوط میدان الکتریکی می‌توان به [[شدت]] میدان الکتریکی نیز پی برد.
 
برای دانستن علت بسیار کوچک بودن بار آزمون، فرض کنید یک توزیع بار با چگالی حجمی یا سطحی معین در یک نقطه از [[فضا]] قرار دارد و ما می‌خواهیم میدان الکتریکی حاصل از این توزیع بار را در یک نقطه معین پیدا کنیم. اگر چنانچه مقدار بار آزمون خیلی کوچک نباشد، به محض قرار دادن بار آزمون در نزدیکی توزیع بار، توزیع بار حالت اولیه خود را از دست داده و تحت تأثیر بار مثبت آزمون قرار می‌گیرد؛ بنابراین فرض بسیار کوچک بودن بار آزمون بدین خاطر است که بتوانیم از آثار بار آزمون بر توزیع بار صرفنظر کنیم. البته با تعریف میدان به صورت حد نیرو بر بار زمانی که بار به صفر میل می‌کند، این اشکال رفع می‌شود.
علت بسیار کوچک بودن بار آزمون
فرض کنید یک توزیع بار با چگالی حجمی یا سطحی معین در یک نقطه از [[فضا]] قرار دارد و ما می‌خواهیم میدان الکتریکی حاصل از این توزیع بار را در یک نقطه معین پیدا کنیم. اگر چنانچه مقدار بار آزمون خیلی کوچک نباشد، به محض قرار دادن بار آزمون در نزدیکی توزیع بار، توزیع بار حالت اولیه خود را از دست داده و تحت تأثیر بار مثبت آزمون قرار می‌گیرد؛ بنابراین فرض بسیار کوچک بودن بار آزمون بدین خاطر است که بتوانیم از آثار بار آزمون بر توزیع بار صرفنظر کنیم. البته با تعریف میدان به صورت حد نیرو بر بار زمانی که بار به صفر میل می‌کند، این اشکال رفع می‌شود.
 
== مشخصات میدان الکتریکی ==
 
== میدان الکتریکی حاصل از توزیع‌های مختلف بار ==
اگر چنانچه به جای یک بار نقطه‌ای چندین بار نقطه‌ای وجود داشته باشد و بخواهیم میدان حاصل از آن‌ها را محاسبه کنیم، برای این منظور، میدان حاصل از هر بار را تعیین نموده و همه را به صورت برداری جمع می‌کنیم.
 
اما در مورد توزیع بارها باید از یک [[انتگرال|رابطه انتگرالی]] استفاده کنیم. بدیهی است که در مورد توزیع حجمی بار [[انتگرال|انتگرال حجمی]] بوده و در مورد توزیع سطحی بار، [[انتگرال|انتگرال سطحی]] خواهد بود.