تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳ خرداد ۱۳۶۶
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="64-8-6"/><ref name="68-6-7"/>
 
| وزیر۲ = [[سید ابوالحسن خاموشی]]
| وزیر۲ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۳ خرداد ۱۳۶۶
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۲۹ خردادشهریور ۱۳۶۷
| وزیر۲ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://moe.gov.ir/وزارت-نيرو/وزراي-نيرو |عنوان=وزرای نیرو |ناشر=[[وزارت نیروی ایران|وزارت نیرو]] |تاریخ=آبان ۱۳۹۶ |تاریخ بازبینی=۱۳ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[بیژن نامدار زنگنه]]
| وزیر۴ـآغازوزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۳ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۳ـآغازوزیر۳ـپایان تصدی = ۲۷ خردادشهریور ۱۳۶۷۱۳۶۸
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۳ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
 
| وزیر۴ = [[بیژن نامدار زنگنه]]
| وزیر۴ـآغاز تصدی = ۲۹ شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۴ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۴ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۴ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت وزارت