تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

جز
| وزیر۲ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۲ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۲ـپایان تصدی = تابستان ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="CIA">{{citation|author=|title=Directory of Iranian Officials: A Reference Aid|url=https://ia801200.us.archive.org/4/items/directoryofirani1988wash/directoryofirani1988wash.pdf|publisher=[[سیا|Central Intelligence Agency]]|page=11|date=November 1988|access-date=3 July 2018}}</ref>
| وزیر۳ = [[مجتبی خسروتاج]]
| وزیر۳ـسرپرست وزارت= ب
| وزیر۳ـآغاز تصدی = تابستان ۱۳۶۸
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۳ـحزب = فعال سیاسی مستقل