دعای آرامش: تفاوت میان نسخه‌ها

در متن اصلی آلمانی، معنای «دانستن» موجود نبود. اصلاح شد.
(اصلاحات ساختار جمله که در ترجمه‌ی تحت‌الفظی از ساختار زبان فارسی دور شده بود. همچنین جمله‌ی آخر معنای «دانستن» لحاظ نشده بود.)
(در متن اصلی آلمانی، معنای «دانستن» موجود نبود. اصلاح شد.)
شهامتی ده تا تغییر دهم آنچه را که می‌توانم،
 
و خردی ده تا بدانمیکی تفاوترا ایناز دودیگری راتشخیص دهم.
 
== تردید در رابطه با مأخذ ==