گوریو: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۲۰۵ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
(خنثی‌سازی ویرایش 25398844 توسط Ehsanf2018 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بزرگترین تهدید برای امپراتوری گوریو از جانب ترکان ختای بود که با عنوان لیائو در منطقه عظیمی از شمال چین حکومت می‌کردند. گوریو در بیشتر جنگ‌ها مقاومت می‌کرد ولی به علت قدرت بزرگ لیائو همواره با انعقاد قرارداد صلح از خطر فروپاشی فرار می‌کرد. تنها جنگی که به نفع گوریو تمام شد به رهبری [[گنگ جو]] و گنگ گامچان بود که توانستند بسیاری از نیروهای لیائو را شکست دهند. در این زمان امپراتوری [[سونگ]] در چین متحد گوریو در جنگ‌ها بود ولی قبایل جورچن همواره مشکل ساز بودند و شورش می‌کردند.
 
== فهرست پادشاهان گوریو ==
{| class="wikitable table"
|-
! شماره!! نام امپراتور!! دوره زندگانی (میلادی)!! نسبت با امپراتورهای قبلی!! دوره حکومت (میلادی)
|-
| ۱|| [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۸۷۷–۹۴۳|| مؤسس سلسله [[گوریو]]|| ۹۱۸–۹۴۳
|-
| ۲|| [[هیه جونگ از گوریو|هیه جونگ]]|| ۹۱۲–۹۴۵|| پسر [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۹۴۳–۹۴۵
|-
| ۳|| [[جئونگ جونگ اول از گوریو|جئونگ جونگ اول]]|| ۹۲۳–۹۴۹|| پسر [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۹۴۵–۹۴۹
|-
| ۴|| [[گوانگ جونگ از گوریو|گوانگ جونگ]]|| ۹۲۵–۹۷۵|| پسر [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۹۴۹–۹۷۵
|-
| ۵|| [[گیئونگ جونگ از گوریو|گیونگ جونگ]]|| ۹۵۵–۹۸۱|| پسر [[گوانگ جونگ از گوریو|گوانگ جونگ]]|| ۹۷۵–۹۸۱
|-
| ۶|| [[سئونگ جونگ از گوریو|سئونگ جونگ]]|| ۹۶۰–۹۹۷|| نوه [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۹۸۱–۹۹۷
|-
| ۷|| [[موک جونگ از گوریو|موک جونگ]]|| ۹۸۰–۱۰۰۹|| پسر [[گیئونگ جونگ از گوریو|گیونگ جونگ]]|| ۹۹۷–۱۰۰۹
|-
| ۸|| [[هیئون جونگ از گوریو|هیون جونگ]]|| ۹۹۲–۱۰۳۱|| نوه [[تائجو از گوریو|تائجو]]|| ۱۰۰۹–۱۰۳۱
|-
| ۹|| [[دئوک جونگ از گوریو|دوک جونگ]]|| ۱۰۱۶–۱۰۳۴|| پسر [[هیئون جونگ از گوریو|هیون جونگ]]|| ۱۰۳۱–۱۰۳۴
|-
| ۱۰|| [[جئونگ جونگ دوم از گوریو|جئونگ جونگ دوم]]|| ۱۰۱۸–۱۰۴۶|| پسر [[هیئون جونگ از گوریو|هیون جونگ]]|| ۱۰۳۴–۱۰۴۶
|-
| ۱۱|| [[مون جونگ از گوریو|مون جونگ]]|| ۱۰۱۹–۱۰۸۳|| پسر [[هیئون جونگ از گوریو|هیون جونگ]]|| ۱۰۴۶–۱۰۸۳
|-
| ۱۲|| [[سونجونگ از گوریو|سونجونگ]]|| ۱۰۴۷–۱۰۸۳|| پسر [[مون جونگ از گوریو|مون جونگ]]|| ۱۰۸۳
|-
| ۱۳|| [[سئونجونگ از گوریو|سئونجونگ]]|| ۱۰۴۹–۱۰۹۴|| پسر [[مون جونگ از گوریو|مون جونگ]]|| ۱۰۸۳–۱۰۹۴
|-
| ۱۴|| [[هونجونگ از گوریو|هونجونگ]]|| ۱۰۸۴–۱۰۹۷|| پسر [[سئونجونگ از گوریو|سئونجونگ]]|| ۱۰۹۴–۱۰۹۵
|-
| ۱۵|| [[سوکجونگ از گوریو|سوکجونگ]]|| ۱۰۵۴–۱۱۰۵|| پسر [[مون جونگ از گوریو|مون جونگ]]|| ۱۰۹۵–۱۱۰۵
|-
| ۱۶|| [[یه جونگ از گوریو|یه جونگ]]|| ۱۰۷۹–۱۱۲۲|| پسر [[سوکجونگ از گوریو|سوکجونگ]]|| ۱۱۰۵–۱۱۲۲
|-
| ۱۷|| [[اینجونگ از گوریو|اینجونگ]]|| ۱۱۰۹–۱۱۴۶|| پسر [[یه جونگ از گوریو|یه جونگ]]|| ۱۱۲۲–۱۱۴۶
|-
| ۱۸|| [[ایجونگ از گوریو|ایجونگ]]|| ۱۱۲۷–۱۱۷۳|| پسر [[اینجونگ از گوریو|اینجونگ]]|| ۱۱۴۶–۱۱۷۰
|-
| ۱۹|| [[میونگ جونگ از گوریو|میونگ جونگ]]|| ۱۱۳۱–۱۲۰۲|| پسر [[اینجونگ از گوریو|اینجونگ]]|| ۱۱۷۰–۱۱۹۷
|-
| ۲۰|| [[سینجونگ از گوریو|سینجونگ]]|| ۱۱۴۴–۱۲۰۴|| پسر [[اینجونگ از گوریو|اینجونگ]]|| ۱۱۹۷–۱۲۰۴
|-
| ۲۱|| [[هویجونگ از گوریو|هویجونگ]]|| ۱۱۸۱–۱۲۳۷|| پسر [[سینجونگ از گوریو|سینجونگ]]|| ۱۲۰۴–۱۲۱۱
|-
| ۲۲|| [[گانگ جونگ از گوریو|گانگ جونگ]]|| ۱۱۵۲–۱۲۱۳|| پسر [[میونگ جونگ از گوریو|میونگ جونگ]]|| ۱۲۱۱–۱۲۱۳
|-
| ۲۳|| [[گوجونگ از گوریو|گوجونگ]]|| ۱۱۹۲–۱۲۵۹|| پسر [[گانگ جونگ از گوریو|گانگ جونگ]]|| ۱۲۱۳–۱۲۵۹
|-
| ۲۴|| [[وون جونگ از گوریو|وون جونگ]]|| ۱۲۱۴–۱۲۷۴|| پسر [[گوجونگ از گوریو|گوجونگ]]|| ۱۲۵۹–۱۲۷۴
|-
| ۲۵|| [[چونگ نیول از گوریو|چونگ نیول]]|| ۱۲۳۶–۱۳۰۸|| پسر [[وون جونگ از گوریو|وون جونگ]]|| ۱۲۷۴–۱۳۰۸
|-
| ۲۶|| [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]]|| ۱۲۷۵–۱۳۲۵|| پسر [[چونگ نیول از گوریو|چونگ نیول]]|| ۱۳۰۸–۱۳۱۳
|-
| ۲۷|| [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]]|| ۱۲۹۴–۱۳۳۹|| پسر [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]]|| ۱۳۱۳–۱۳۳۰
|-
| ۲۸|| [[چونگ هیه از گوریو|چونگ هیه]]|| ۱۳۱۵–۱۳۴۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]]|| ۱۳۳۰–۱۳۳۲
|-
| ۲۷|| [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]]|| ۱۲۹۴–۱۳۳۹|| پسر [[چونگ سون از گوریو|چونگ سون]]|| ۱۳۳۲–۱۳۳۹
|-
| ۲۸|| [[چونگ هیه از گوریو|چونگ هیه]]|| ۱۳۱۵–۱۳۴۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]]|| ۱۳۳۹–۱۳۴۴
|-
| ۲۹|| [[چونگ موک از گوریو|چونگ موک]]|| ۱۳۳۷–۱۳۴۸|| پسر [[چونگ هیه از گوریو|چونگ هیه]]|| ۱۳۴۴–۱۳۴۸
|-
| ۳۰|| [[چونگ جونگ از گوریو|چونگ جونگ]]|| ۱۳۳۸–۱۳۵۱|| پسر [[چونگ هیه از گوریو|چونگ هیه]]|| ۱۳۴۸–۱۳۵۱
|-
| ۳۱|| [[گنگ‌مین گوریو|گنگ‌مین]]|| ۱۳۳۰–۱۳۷۴|| پسر [[چونگ سوک از گوریو|چونگ سوک]]|| ۱۳۵۱–۱۳۷۴
|-
| ۳۲|| [[یو از گوریو|یو]]|| ۱۳۶۵–۱۳۸۹|| پسر [[گنگ‌مین گوریو|گنگ‌مین]]|| ۱۳۷۴–۱۳۸۸
|-
| ۳۳|| [[چانگ از گوریو|چانگ]]|| ۱۳۸۱–۱۳۸۹|| پسر [[یو از گوریو|یو]]|| ۱۳۸۸–۱۳۸۹
|-
| ۳۴|| [[گنگ‌یانگ از گوریو|گنگ‌یانگ]]|| ۱۳۴۵–۱۳۹۴|| از نسل [[سینجونگ از گوریو|سینجونگ]]|| ۱۳۸۹–۱۳۹۲
|}
== منابع ==
{{پانویس}}