باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی سرنویس درباره با دیگر کاربردها
{{دیگر کاربردها}}
{{درباره|شهر|سینما|سینما هویزه}}
{{جعبه اطلاعات شهر ایران
|نام‌رسمی=هویزه