تفاوت میان نسخه‌های «نقد محمد»

افزودن مطالبی نو + افزودن منابع جدید + ویرایش منابعی دیگر + فارسی‌تر کردن برخی واژگان + آوردن اسلام‌ناباوران به کافران (برای حفظ بی‌طرفی دانشنامه‌ای)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(افزودن مطالبی نو + افزودن منابع جدید + ویرایش منابعی دیگر + فارسی‌تر کردن برخی واژگان + آوردن اسلام‌ناباوران به کافران (برای حفظ بی‌طرفی دانشنامه‌ای))
{{طرفداری}}
{{ویکی‌سازی}}
پیشینه '''نقد گفتار و رفتار [[محمد|محمد بن عبدالله]]''' [[پیامبر]] مسلمانانمسلمانان، به سده هفتم بازمی‌گردد؛ زمانیهنگامی که اعراب نامسلماناسلام‌ناباور حجاز عمدتاً به خاطر تبلیغ توحید،حجاز، در کلامشانگفتار، به او می‌تاختند.{{مدرک}} عمدهبرخی از مهم‌ترین این انتقاداتانتقادها چنان‌که در خود قرآن بیانهم شده‌استآمده، شاملعبارت اتهاماست شاعری،<ref>انبیاء، آیه ۵</ref> سحر، کهانت، جنون،<ref>انعام، آیه ۷; انبیاء، آیه ۳; فرقان، آیه ۸; سبأ، آیه ۴۳; ذاریات، آیه ۵۷; طور، آیه ۲۹</ref> دروغ بستن به خدا<ref>اعراف، آیه ۲۰۳</ref> و انگیزه‌های نظیر کسب قدرت و ثروت<ref>ص، آیه ۶</ref> می‌شده‌است. در کنار مشرکان و کافران، یهودیان هم‌عصر محمد نیز انتقاداتی را طرح کرده‌اند نظیر ناتوانی درآوردن معجزاتی مانند معجزات موسی.از:
*اتهام شاعری<ref>سوره انبیاء، آیه ۵</ref>؛
*سحر (جادوگری)<ref>سوره انعام، آیه ۷</ref>، دیوانگی<ref>؛
*سوره انبیاء، آیه ۳؛ فرقان، آیه ۸؛ سبأ، آیه ۴۳؛ ذاریات، آیه ۵۷؛ طور، آیه ۲۹</ref>؛
*جعل آیات و دروغ بستن به خدا<ref>اعراف، آیه ۲۰۳</ref>؛
*ساخت آیات از سوی فردی دیگر و تعلیمی بودن آن (و نه وحیانی بودن)<ref>سوره نحل، آیه ۱۰۳</ref>؛
*اقتباس از افسانه‌های کهنه<ref>سورۀ فرقان، آیه ۵</ref>؛
*انگیزه‌های مانند کسب قدرت و ثروت<ref>ص، آیه ۶</ref>؛
در کنار اسلام‌ناباوران مورد نظر، یهودیان هم‌عصر محمد نیز انتقاداتی را مطرح کرده‌اند؛ نظیر ناتوانی درآوردن معجزاتی مانند معجزات موسی.
 
در سده‌های میانه اروپا، مسیحیان و یهودیان از منظر دیگر و بر اساس آموزه‌های دینی خود به نقد محمد پرداخته‌اند. در دوران مدرن نیز غالباً در اروپا و سرزمین‌های غیراسلامی بر اساس رویکرد کلی نقد دین و دینداری و ارائه تفسیر مادی و تقلیل گرایانه از رویدادهای تاریخی به انتقاد از او پرداخته شده‌است.