مرد حنجره‌طلایی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
= خلاصه داستان =
مرديمردی جوان، فقيرفقیر و گمنام است وليولی دوستيدوستی مهربان و نامزدينامزدی دوست داشتنيداشتنی دارد. ايناین دو به او برايبرای آيندهآینده اميدواريامیدواری و اطميناناطمینان مي دهندمی‌دهند. طيطی جرياناتيجریاناتی جوان با صدايصدای خوشيخوشی كهکه دارد به خوانندگيخوانندگی رويروی مي كندمی‌کند و به زوديزودی عنوان «مرد حنجره طلاييطلایی» را مي گيردمی‌گیرد. او چندي نميچندی گذردنمی‌گذرد كهکه اسيراسیر دام زنيزنی هوسباز شده و از همه چيزچیز و همه كسکس دور و دورتر مي شودمی‌شود. اما طيطی حادثه ايای ناگهان به خود آمده و خود را از بندها ميمی‌رهاند رهاند وليولی به بخشش دختر محبوب و دوست قديميقدیمی اميدوارامیدوار نيستنیست. اما آن دو يكباریکبار ديگردیگر او را مي پذيرندمی‌پذیرند و زندگيزندگی تازه ايای را آغاز مي كنندمی‌کنند.
 
== بازیگران ==