تفاوت میان نسخه‌های «انعام کجه جی»

== نقد جامعه شناختی ==
 
آثار انعام در زبان های مختلف از ابعاد متفاوتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از دانشجویان علوم اجتماعی درباره آثار انعام نوشته است: إنعام کجه جی که عراقی و مقیم پاریس است، با مشاهده ی عینی جامعه ی عراق و تجربیات زندگیش در غرب، مسائل جامعه شناختی را در بخش هایی از رمان خود منعکس کرده است. رمان های وی به نام طشّاری، سواقی القلوب و الحفیده الأمریکیه، ساختار اجتماعی عراق، تبعیض ها، معضلات فرهنگی، اقتصاد بیمار و اموال تاراج شده ی [[عراق]]، کشمکش ها، تنش های عراق و سیاست های منفعت طلبانه ی امریکا در قبال عراق را به تصویر کشیده است. این در حالی است که برخی از عراقی-ها بر رفاه، امنیت و موقعیت جهانی غرب و به ویژه [[ایالات متحده آمریکا|امریکا]] رشک برده و مهاجرت و پناهندگی را برای ادامه ی زندگی خود، ارجح می دانند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=علیرضا آهن کار|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=دانشگاه تهران|نشانی=https://ut.ac.ir/fa/thesis/25833/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%AC%D9%87-%D8%AC%DB%8C|عنوان=نقد جامع شناختی رمان های انعام کجه جی}}</ref>
 
== منابع ==