باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۴۰۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ ماه پیش
امار طلاق در تهران
=== توزيع طلاق در شهر تهران ===
بررسي پراكندگي زنان مطلقه به تفكيك مناطق بيست‌ودو گانه تهران نشان مي‌دهد كه در آبان ماه سال 1375، تعداد 27165 زن مطلّقه در شهر تهران سرشماري شده‌اند. (مركز آمار ايران، استخراج از جدول جمعيت ده ساله و بيشتر بر حسب گروه‌هاي سني و جنسي و وضع زناشويي در شهر تهران، 1375: منتشر نشده) بيشترين تعداد زنان مطلّقه با 2408 نفر در منطقه 2 ساکن بودند و کمترين تعداد با 98 زن مطلّقه در منطقه 22 تهران سرشماري شده‌اند. اگر نسبت كل زنان مطلّقه را به كل زنان داراي همسر شهر تهران در هر هزارنفر محاسبه نمائيم، به طور متوسط در برابر هر هزار زن داراي همسر 1/18 زن مطلّقه مي‌باشد. پراكنش زنان مطلّقه در مناطق بيست‌ودو گانه نشان مي‌دهد كه حداقل نسبت زنان مطلقه به زنان داراي همسر در منطقه 19 با 9/6 در هر هزارنفر و حداكثر آن با 9/37 در هر هزارنفر در منطقه 3 مي‌باشد.
 
مناطق از نظر نسبت زنان مطلّقه به زنان داراي همسر به سه دسته كم، متوسط و زياد طبقه‌بندي شده‌اند. بيشترين نسبت زنان مطلّقه به زنان داراي همسر با 38-01/25 در هر هزارنفر در مناطق يك، سه، شش، هفت و يازده استقرار دارند. مناطق نامبرده در بخش‌هاي شمالي و مركزي شهر واقع گرديده‌اند. مناطق دو، پنج، هشت، ده، دوازده و سيزده با نسبت 25-01/15 در هر هزارنفر در شمار مناطق متوسط است و در مجاورت مناطق پرتراكم از نظر طلاق مي‌باشد. مناطق كم تراكم با نسبت 15-01/6 در هر هزارنفر در مناطق چهار، نه، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بيست، بيست‌و‌يك و بيست‌و‌دو واقع شده اند. با ملاحظه جدول و نقشه پراكندگي طلاق در مناطق بيست‌ و ‌دو گانه تهران مشخص مي‌گردد كه كمترين ميزان طلاق در مناطق حاشيه‌اي شهر به‌ويژه در حاشيه جنوبي شهر واقع شده است. [http://daneshjooyaran.ir/home/thesis/humanities/social-sciences/explore-the-reasons-for-divorce/]
 
=== در اروپای غربی ===
۱۲

ویرایش