تفاوت میان نسخه‌های «از فریاد تا ترور»

بدون خلاصه ویرایش
جز
'''از فریاد تا ترور''' عنوان فیلمی به کارگردانی [[منصور تهرانی]] که سال [[۱۳۵۹]] در ایران تولید شد. این فیلم مضمونی انقلابی داشت. عمدهاين شهرتفيلم اینپس فیلماز بابتكمتر آوازاز متنيك فیلمماه بااز عنواناكرانش [[یارتوقيف دبستانی]]شد. استخلاصه کهفيلم نخست: [[فریدونسه فروغی]]دوست آنقديمي ـ حسين، داوود و رضا ـ پس از پانزده سال يكديگر را خواندمي (اینيابند. نسخهحسين بهدر صورتدام مستقلاعتياد بعدهاگرفتار بهاست، بازارداوود زیرزمینیراننده موسیقیي پاپخصوصي ایرانرئيس آمد)،دادرسي اماارتش ازاست طرفو نهادرضا نظارتیعضو [[وزارتيك ارشاد]]گروه بهزيرزميني کارگردانمسلح اعلاماست. رضا وظيفه دارد می‌شودكه کهرئيس صدایدادرسي فروغیارتش را حذفترور کندكند. آهنگحسين، رابر ایناثر باراعتياد جمشیدتنها جمو اجرارنجور کرد.در ''یارخيابان دبستانی''جمشيد بعدهامي ميرد. داوود در جریانعملياتي [[جنبشكه دانشجویی]]رضا بهو سرودگروهش رسمیبراي اینترور جنبشتيمسار تبدیلانجام شد.مي مضموندهند اینكشته سرودمي شورانگیزشود و رضا، كه زخمي شده است، از راه جوي آب از دعوتمهلكه بهمي مبارزه‌استگريزد.
 
عمده شهرت این فیلم بابت آواز متن فیلم با عنوان [[یار دبستانی]] است که نخست [[فریدون فروغی]] آن را خواند (این نسخه به صورت مستقل بعدها به بازار زیرزمینی موسیقی پاپ ایران آمد)، اما از طرف نهاد نظارتی [[وزارت ارشاد]] به کارگردان اعلام می‌شود که صدای فروغی را حذف کند. آهنگ را این بار جمشید جم اجرا کرد. ''یار دبستانی'' بعدها در جریان [[جنبش دانشجویی]] به سرود رسمی این جنبش تبدیل شد. مضمون این سرود شورانگیز دعوت به مبارزه‌است.
 
== منبع ==
۲۵

ویرایش