باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
{{بهبود منبع}}
{{بی طرفی}}
{{Infobox Officeholder
| name = مصطفی کمال آتاترک