امپراتور سوتوکو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{chart/start}}
 
{{chart| San | | | | | | | | | | Shi |Shi=<small>Sadahito 1053–1129</small><br>'''[[امپراتور شیراکاوا]]'''<br>1073–1087<sup>('''72''')</sup>|San=Fujiwaraفوجیوارا noنو Sanesueسانه‌سوئه}}
{{chart| |)|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!|}}
{{chart| Kin | | | | | | Ish |v| Hor |Hor=<small>Taruhito 1079–1107</small><br>'''[[امپراتور هوریکاوا]]'''<br>1087–1107<sup>('''73''')</sup>|Ish=Fujiwara[[فوجیوارا noنو Ishiایشی]]|Kin=Fujiwara[[فوجیوارا noنو Kinzaneکینزانه]]}}
{{chart| |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|t|-|-|-|.| | | | | | | | }}
{{chart| Sho |-|-|-|v|-|-|-| Tob | | San | | | | | | |Tob=<small>Munehito 1103–1156</small><br>'''[[امپراتور توبا]]'''<br>1107–1123<sup>('''74''')</sup> |Sho=Fujiwara[[فوجیوارا noنو Shōshiتاماکو]]|San=Tokudaijiتوکودایجی Saneyoshiسانه‌یوشی|}}
{{chart| | | |,|-|-|^|-|-|.| |`|-|-|-|t|-|-|-|.| | | | }}
{{chart| | | Sut | | | | Sh2 | | | | Kin | | |!| | | |Sut=<small>Akihito 1119–1164</small><br>'''[[امپراتور سوتوکو]]'''<br>1123–1142<sup>('''75''')</sup> |Sh2=<small>Masahito 1127–1192</small><br>'''[[امپراتور گو شیراکاوا]]'''<br>1155–1158<sup>('''77''')</sup>|Kin=Tokudaiji[[توکودایجی Kinyoshiکینیوشی]] | }}
{{chart| | | |,|-|-|-|-|-|^|-|.| | | |!| | | |!| | | | }}
{{chart| | | Tkk | | | | | | Nij |v| Fuj |-| Koe | | |Nij=<small>Morihito 1143–1165</small><br>'''[[امپراتور نیجو]]'''<br>1158–1165<sup>('''78''')</sup> |Fuj=Fujiwara[[فوجیوارا Masukoنو کینشی]]<br><small>1140–1201 |Koe=<small>Narihito 1139–1155</small><br>'''[[امپراتور کونوئه]]'''<br>1142–1155<sup>('''76''')</sup> |Tkk=<small>Norihito 1161–1181</small><br>'''[[امپراتور تاکاکورا]]'''<br>1168–1180<sup>('''80''')</sup> |}}
{{chart| |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | }}
{{chart| Mor | | Ant | | To2 | | Rok | | | | | | | | |Rok=<small>Yorihito 1164–1176</small><br>'''[[امپراتور روکوجو]]'''<br>1165–1168<sup>('''79''')</sup> |Ant=<small>Tokihito 1178–1185</small><br>'''[[امپراتور آنتوکو]]'''<br>1180–1185<sup>('''81''')</sup> |To2=<small>Takahura 1180–1239</small><br>'''[[امپراتور گو-توبا]]'''<br>1185–1198<sup>('''82''')</sup> |Mor=Morisadaموریسادا |}}
{{chart| |!| | | | | |,|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | }}
{{chart| Ho2 | | | | Tsu | | | | | | Jut | | | | | |Tsu=<small>Tamehito 1196–1231</small><br>'''[[امپراتور تسوچیمیکادو]]'''<br>1198–1210<sup>('''83''')</sup> |Jut=<small>Morinari 1197–1242</small><br>'''[[امپراتور جونتوکو]]'''<br>1210–1221<sup>('''84''')</sup> |Ho2=<small>Yutahito 1212–1234Y1212–1234</small><br>'''[[امپراتور گو-هوریکاوا]]'''<br>1221–1232<sup>('''86''')</sup> |}}