باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح اشتباه تایپی
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| نام= ببر مازندران خزر(ببر هیرکانیکاسپین)
| وضعیت= EX
| سامانه وضعیت= iucn3.1
کاربر گمنام