خداحافظ تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاح ارقام، ابرابزار)
 
== خلاصه داستان ==
«دختر» ارباب جوانش را دوست دارد اما او کهكه از بیناییبينايي محروم است هیچگاههيچگاه یارایياراي افشایافشاي عشقش راب ه محبوبش نداشته و زمانیزماني کهكه ارباب جوان با همسر فرنگیفرنگي اش از اروپا بازمی‌گرددبازمي دیگرگردد همهٔديگر امیدهمه ي اميد دختر قطع می‌شود…مي شود. از آن پس ديگر همه ي اميد دختر قطع مي شود. از آن پس او همه ي عشقش را صرف حرفه ي پرستاري مي كند تا اينكه جنگ پيش مي آيد و دختر يكبار ديگر با محبوبش روبرو مي شود در حاليكه كه اينبار بينايي اش را بازيافته و تيپ تازه اي گرفته است. دختر پس از اينكه هويت واقعي خود را براي محبوبش فاش مي كند، زندگي تازه اي را با او آغاز مي نمايد.
 
== تولید و نمایش ==
۲۴۳

ویرایش