باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏قوم‌ها: افزودن مطلبی که متاسفانه نادیده گرفته شده بود.
** [[قاجار]]
** [[بیات]]
**[[عربهای خوزستانیخوزستان]]
**[[عربهای خراسانیخراسان]]
**[[عربهای بندریبنادر و سواحل جنوب]]
**[[عرب خمسه]]
**[[عربهای عراقی(اکثرا مهاجر در سالهای اخیر)]]
کاربر گمنام