تفاوت میان نسخه‌های «قزل‌آلا»

۱۸۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(حذف پیوند تبلیغی)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
== مشخصات ظاهری ماهیان قزل آلا ==
ماهیان قزل آلا دارای بافت بدنی فشرده هستند. باله دمی ماهی قزل آلا در مقایسه با ماهی آزاد بزرگتر است. قسمت خارجی باله دمی ماهی قزل آلاتقریبا صاف است. شمار فلس هایفلس‌های ماهی قزل آلا بین باله چربی و خط جانبی ۱۹-۱۴۱۹–۱۴ عدد و به طوربه‌طور میانگین حدود ۱۶ عدد می باشدمی‌باشد.
 
شمار خار هایخارهای اولین کمان آبشش ۵-۲۵–۲ عدد است.است؛ که به شکل شمشیر می باشدمی‌باشد. حداکثر طول ماهی قزل آلا ۱۴۰ سانتی مترسانتی‌متر و وزن معمول آن ۵ کیلوگرم می باشدمی‌باشد.
 
== نحوه رشد و تکامل ماهی قزل آلا: ==
تخم ریزی ماهیان قزل آلا بین ماه هایماه‌های بهمن و اسفند صورت می پذیردمی‌پذیرد. شمار تخم هاتخم‌ها حدود ۱۰۰۰۰ عدد است که برای هر کیلوگرم وزن بدنی ماهی ماده ۱۵۰۰ عدد تخم تخمین زده می شودمی‌شود.
 
ماهیان تخم ریز قزل آلا خود را جهت تخم ریزی در سال بعد نیز آماده می کندمی‌کند. مشخصه لارو ماهی قزل آلا نوارهای تیره رنگ با نقطه هاینقطه‌های قرمز زیاد است.
 
بچه ماهیان قزل ۵-۱۵–۱ سال در آب شیریت زندگی می کنند،می‌کنند، وقتی طول آنان به ۲۵-۱۵۲۵–۱۵ سانتی مترسانتی‌متر رسید بیشتر در ساحل دریا بستر می گزینندمی‌گزینند.
 
=== مشخصات قزل آلای رنگین کمان ===
قزل آلای رنگین کمان از خانواده آزاد ماهیان می باشدمی‌باشد. از مشخصات ظاهری این ماهی دارای بدنی کشیده و باله هایباله‌های توسعه یافته که تعداد آنها ۸ عدد می باشدمی‌باشد. شامل دو باله سینه ای، دو باله شکمی، یک باله مخرجی و دو باله پشتی است. باله هایباله‌های پشتی یکی در بالای بدن و دیگری در وسط قرار دارد و شعاع دار می باشدمی‌باشد. باله پشتی دیگری که کوچکتر است بر روی ساقه دمی می باشدمی‌باشد و شعاع ندارد و به نام بالچه چربی معروف است که مشخصه اصلی ماهیان قزل (ماهیان آزاد) می باشدمی‌باشد.
 
قزل آلای رنگین کمان با دهان بزرگی که دارد حین صید طعمه دهان خود را کاملاکاملاً باز می کندمی‌کند که این عمل به موجب آزاد بودن فک ماهی قزل آلای رنگین کمان است.است؛ بنابراین ماهی قزل الایآلای رنگین کمان می تواند صیدمی‌تواند هایصیدهای بزرگی داشته باشد.
 
قسمت سر و حاشیه بدن ماهی زرد روشن است.است؛ و در بالای خط جانبی لکه هایلکه‌های تیره فراوانی وجود دارد. رنگ بدن ماهی قزل آلا رنگین کمان در رودخانه هایرودخانه‌های مختلف تفاوت میکندمی‌کند مثلامثلاً در رودخانه هاییرودخانه‌هایی که در سایه قرار دارند رنگ این ماهی بسیار تیره می گرددمی‌گردد.
 
طول ماهی قزل آلا ۴۰ سانتی متر،سانتی‌متر، وزن آن به ۳/۱ کیلوگرم می رسدمی‌رسد. این نوع ماهی دارای ۶۳-۶۱۶۳–۶۱ مهره، ۱۹ خار آب ششی، ۴۸ عدد زوائد باب المعده ای را داراست.
 
ماهی قزل آلا همانند ماهیان دیگر دندان هایدندان‌های تیزی دارند که در سقف دهان جای گرفته استگرفته‌است.
 
= ماهی قزل آلا و زیست شناسیزیست‌شناسی آن: =
ماهی قزل آلا یک ماهی سرد آبی است. زندگی کردن این ماهی در آب هایآب‌های سرد موجب می شودمی‌شود تا اکسیژن کافی برای ادامه حیات داشته باشند.
 
= ماهیان قزل آلای رنگین کمان: =
ماهی قزل آلای رنگین کمان در ابتدا اصیل اقیانوس آرام، آمریکای شمالی بوده استبوده‌است که در سال ۱۸۸۰ میلادی به اروپا آورده شده و بعد به تمامی نقاط جهان برده شده استشده‌است. یکی از مشخصه هایمشخصه‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان  وجود خال هایخال‌های سیاه در اطراف بدنش می باشدمی‌باشد. ماهیان بالغ از نوع ماهیان قزل آلای رنگین کماندارای نواری به شکل رنگین کمان در دو طرف بدنشان هستند.
 
این مشخصه در ماهیان بالغ نر به خوبی نمایان شده استشده‌است. فصل تخم ریزی ماهی قزل آلای رنگین کمان از دی ماه تا اردیبهشت ماه استو وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط ایده آلایده‌آل طبیعی در دریاچه هادریاچه‌ها به ۹ کیلوگرم نیز رسیده استرسیده‌است بهترین زیست گاه و شرایط برای پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان دریاچه هایدریاچه‌های کم عمق با سنگ هایسنگ‌های آهکی و PH قلیایی است.
 
== زیستگاه ماهی قزل آلای خال قرمز: ==
ماهی قزل آلای خال قرمز بیشتر در آب هایآب‌های کوهستانی رشد و پرورش می یابدمی‌یابد. گونه ماهی خال قرمز دارای تنوع زیادی از لحاظ شکل ظاهری است. تفاوت ماهی قزل آلای خال قرمز با قزل آلای رنگین کمان در وجود خال هایخال‌های قرمز و نارنجی در اطراف بدن این ماهی است.
 
طول ماهی قزل آلای خال قرمز به طوربه‌طور معمول ۴۵ سانتی مترسانتی‌متر است فصل تخم ریزی ماهی قزل آلای خال قرمز در پاییز و اول زمستان است.است؛ که روی بستر شنی با جریان آرام آب صورت می پذیردمی‌پذیرد.
 
ماهی قزل آلای خال قرمز برخلاف ماهی قزل آلای رنگین کمان که علاقه به شناوری در سطح آب دارد، در نزدیکی بستر رودخانه زندگی می کنندمی‌کنند. ماهی خال قرمز  گوشت خوارگوشت‌خوار است و از انواع سخت پوستان، لارو حشرات و ماهیان ریز تغذیه می کنندمی‌کنند.
 
== مقایسه دو نوع ماهی قزل آلا: ==
باتوجه به دلایل زیر ماهی قزل آلای رنگین کمان برای رشد و پرورش مناسب تر و آسان ترآسان‌تر از ماهی خال قرمز است:
* سازگاری ماهی رنگین کمان نسبت به محیط بسیار آسان ترآسان‌تر از ماهی خال قرمز است، ماهی قزل رنگین کمان به سهولت اهلی شده و از غذای دستی بهتر تغذیه می کندمی‌کند همچنین ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به دما و کمبود اکسیژن مقاومت بیشتری دارد.
 
* ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به عوامل بیماری زابیماری‌زا مقاوم تر است.
* سازگاری ماهی رنگین کمان نسبت به محیط بسیار آسان تر از ماهی خال قرمز است، ماهی قزل رنگین کمان به سهولت اهلی شده و از غذای دستی بهتر تغذیه می کند همچنین ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به دما و کمبود اکسیژن مقاومت بیشتری دارد.
* رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان سریعتر است و رشد و نمو تخم در زمان کوتاه ترکوتاه‌تر انجام می شودمی‌شود. از لحاظ تغذیه ای ماهی رنگین کمان کمتر گوشت خوارگوشت‌خوار است و برای خوراک خود از انواع کرم هاکرم‌ها و نرم تنان نیز استفاده می کندمی‌کند. با نظر به رشد سریع ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط ایدهایده‌آل آل ۹-۷۹–۷ روز طول می کشدمی‌کشد. تا بچه ماهیان با وزن دو گرم به وزن ۲۵۰ گرم برسد.
* ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به عوامل بیماری زا مقاوم تر است.
* رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان سریعتر است و رشد و نمو تخم در زمان کوتاه تر انجام می شود. از لحاظ تغذیه ای ماهی رنگین کمان کمتر گوشت خوار است و برای خوراک خود از انواع کرم ها و نرم تنان نیز استفاده می کند. با نظر به رشد سریع ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط ایده آل ۹-۷ روز طول می کشد. تا بچه ماهیان با وزن دو گرم به وزن ۲۵۰ گرم برسد.
 
=== شرایط مخصوص استخر برای پرورش ماهی قزل آلا ===
ابعاد معمول برای پرورش ماهی قزل آلا در مزارع خاکی از نیم تا ۲ هکتار است. تعداد استخر هااستخرها و تاسیساتتأسیسات و تجهیزات بستگی به هدف مجموعه دارد. اگر قصد مزرعه فعالیت در تمامی مراحل تولید باشد باید مجهز به استخر مولدین، استخر انکوباسیون، ساختمان تخم کشی، استخر هایاستخرهای نوزاد گاه و استخر پرواری باشد .
 
شرایط مخصوص استخر برای پرورش ماهی قزل آلا:
 
اگر هدف مزرعه تنها تولید ماهی گوشتی باشد باید مجهز به استخر هایاستخرهای پرورش ماهیان قزل آلا در سنین مختلف باشد. استخراستخرها ها می تواندمی‌تواند در انواع گرد (جریان دورانی) و باریک و طویل و … باشد. بیشتر استخر هایاستخرهای ساخته شده از بتن و حوضچه هایحوضچه‌های پیش ساخته فایبر گلاس است.
 
== رشد و پرورش ماهی قزل آلا در استخر کشاورزی ==
در مزارع کشاورزی به منظور استفاده بهینه از آب و ذخیره کردن آب، استخر هایاستخرهای پرورش ماهی کشاورزی احداث گردید.
 
رشد و پرورش ماهی قزل آلا در استخر کشاورزی
 
=== فواید پرورش ماهی قزل آلا در استخر هایاستخرهای کشاورزی ===
* استفاه بهینه و دومنظوره از تجهیزات و تاسیساتتأسیسات موجود در مزرعه
 
* استفاه بهینه و دومنظوره از تجهیزات و تاسیسات موجود در مزرعه
* استفاده بهینه از آب کشاورزی
* آب دفعی استخر ماهی قزل آلا که دارای فضولات ماهی است کود ملایمی برای مزارع محسوب می شودمی‌شود.
* افزایش و سود درآمد مشاغل کشاورزی
* پرورش و تولید یکی از بهترین منبعه هایمنبعه‌های مفید پروتئین (گوشت ماهی قزل آلا)
* تامی کننده گوشت مصرفی از آبزیان در منطقه هایمنطقه‌های روستایی
* اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در مناطق روستایی
 
=== شرایط ماهی قزل آلا در استخر کشاورزی ===
* کمیت آب: آب یکی از عوامل مهم در پرورش ماهی قزل آلا بوده زیرا محیط پرورش ماهی قزل آلا می‌باشد. برای پرورش هر یک تن ماهی قزل آلا به ۵ الی ۷ لیتر آب در ثاینه نیاز است.
 
* کمیتکیفیت آب: آبدر یکیپرورش ازماهی عواملقزل مهمآلا در پرورشاستخرهای ماهیکشاورزی، قزلآب‌های آلامورد بودهاستفاده زیرابرای محیطزراعت برای پرورش ماهی قزل آلانیز میکارآماد باشدنیز می‌باشد. برایهرچه پرورشآب هراستخر یک تنپرورش ماهی قزلباکیفیت آلاتر بهباشد ۵تولید الیکمی ۷و لیترکیفی آبماهی درقزل ثاینهنیز نیازافزایش استمی‌یابد.
* شوری آب : شوری یکی از نکات مهم و قابل توجه در پرورش ماهی قزل آلا می باشدمی‌باشد. بطوریکه ماهی قزل آلا در شوری آب کمتر از ۵ گرم در لیتر بازده خوبی به همراه دارد. ماهی قزل در شوری آب ۱۴-۵۱۴–۵ در لیتر نیز قابل پرورش می باشدمی‌باشد و لی بازده ۵ گرم در لیتر را ندارد.
* کیفیت آب : در پرورش ماهی قزل آلا در استخر های کشاورزی، آب های مورد استفاده برای زراعت برای پرورش ماهی قزل نیز کارآماد نیز می باشد. هرچه آب استخر پرورش ماهی باکیفیت تر باشد تولید کمی و کیفی ماهی قزل نیز افزایش می یابد.
* درجه حرارت آب: ماهی قزل آلا می تواندمی‌تواند در دمای ۲۰-۶۲۰–۶ درجه سانتی گراد زیست یابد. اما بهترین دما برای پرورش ماهی قزل آلا ۱۸-۱۲۱۸–۱۲ درجه سانتی گراد می باشدمی‌باشد این نوع ماهی بهترین میزان بازدهی خود را در دمای ۱۷/۱۵ درجه سانتی گراد داراست. اگر دمای استخر پرورش ماهی به کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد برسد رشد ماهی قزل آلا با ممانعت روبرو شده و روند رشد و دوره پرورش ماهی به طول می انجامدمی‌انجامد ماهی قزل آلا حداکثر تا دمای ۲۳ درجه سانتی گراد می تواندمی‌تواند رشد و تکثیر یابد.
* شوری آب : شوری یکی از نکات مهم و قابل توجه در پرورش ماهی قزل آلا می باشد. بطوریکه ماهی قزل آلا در شوری آب کمتر از ۵ گرم در لیتر بازده خوبی به همراه دارد. ماهی قزل در شوری آب ۱۴-۵ در لیتر نیز قابل پرورش می باشد و لی بازده ۵ گرم در لیتر را ندارد.
* اکسیژن محلول : برای پرورش ماهی قزل آلا، میزان اکسیژن مناسب محلول در آب باید ۸-۱۲۸–۱۲ میلی گرممیلی‌گرم در لیتر باشد و این مقدار نباید به کمتر از ۵ میلی گرممیلی‌گرم در لیتر برسد.
* درجه حرارت آب: ماهی قزل آلا می تواند در دمای ۲۰-۶ درجه سانتی گراد زیست یابد. اما بهترین دما برای پرورش ماهی قزل آلا ۱۸-۱۲ درجه سانتی گراد می باشد این نوع ماهی بهترین میزان بازدهی خود را در دمای ۱۷/۱۵ درجه سانتی گراد داراست. اگر دمای استخر پرورش ماهی به کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد برسد رشد ماهی قزل آلا با ممانعت روبرو شده و روند رشد و دوره پرورش ماهی به طول می انجامد ماهی قزل آلا حداکثر تا دمای ۲۳ درجه سانتی گراد می تواند رشد و تکثیر یابد.
* غلظت یون هیدروژن(PH): بهترین شرایط PH یا اسیدیته برای پرورش ماهی قزل آلا خنثی یا ۷ می باشدمی‌باشد. PH بین ۸-۵۸–۵/۶ نیز برای پرورش ماهی مناسب است.است؛ ولی در شرایطی که PH آب کمتر از ۶ و بالاتر از ۹ باشد شرایطی بحرانی برای پرورش ماهی قزل قلمداد می شودمی‌شود.
* اکسیژن محلول : برای پرورش ماهی قزل آلا، میزان اکسیژن مناسب محلول در آب باید ۸-۱۲ میلی گرم در لیتر باشد و این مقدار نباید به کمتر از ۵ میلی گرم در لیتر برسد.
* اکثر نور: اگر تابش نور خورشید به استخر به صورت مستقیم باشد، پوست ظریف ماهیان قزل آلا به خصوص بچه ماهیان دچار آفتاب سوختگی می شودمی‌شود و آلودگی قارچی را در پی دارداز این رو بهتر است استخر هااستخرها بخصوص استخر بچه ماهی هایماهی‌های قزل آلای زیر ۵ گرم دارای سایبان باشد.
* غلظت یون هیدروژن(PH): بهترین شرایط PH یا اسیدیته برای پرورش ماهی قزل آلا خنثی یا ۷ می باشد. PH بین ۸-۵/۶ نیز برای پرورش ماهی مناسب است. ولی در شرایطی که PH آب کمتر از ۶ و بالاتر از ۹ باشد شرایطی بحرانی برای پرورش ماهی قزل قلمداد می شود.
* اکثر نور: اگر تابش نور خورشید به استخر به صورت مستقیم باشد، پوست ظریف ماهیان قزل آلا به خصوص بچه ماهیان دچار آفتاب سوختگی می شود و آلودگی قارچی را در پی دارداز این رو بهتر است استخر ها بخصوص استخر بچه ماهی های قزل آلای زیر ۵ گرم دارای سایبان باشد.
 
== جستارهای وابسته ==