تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات ققنوس»

جز
https://qoqnoos.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
جز (https://qoqnoos.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF)
 
انتشارات ققنوس مجموعه‌های ویژه‌ای نیز منتشر می‌کند که عبارتند از:<ref>http://qoqnoos.ir/</ref>
* مجموعه تاریخدانشنامه جهانفلسفی استنفورد
*مجموعه تاریخ جهان
* مجموعه ملل امروز
* مجموعه شخصیت‌های تأثیرگذار
۳

ویرایش