تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
راه‌های حرکتی نزولی شامل دو راه می‌باشند:
* دستگاه هرمی (شامل راه هرمی و راه قشری بصل النخاعی)
* [[راه‌های خارج هرمی]](EtrapyramidalExtrapyramidal Tracts)
 
راه‌های خارج هرمی شامل شش راه می‌باشند.
کاربر ناشناس