تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند بویایی به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند شبکه آندوپلاسمی به متن)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند بویایی به متن)
== ساختار نورون ==
# یک قطبی: دارای یک دندریت و یک آکسون که از یک نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (مانند نورونهای حسی گانگلیون نخاعی)
# دو قطبی: دارای یک دندریت و یک آکسون که از دو نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (نورونهای حسی مخاط [[بویایی]] و نورونهای حسی گانگلیون عصب شنوایی)
# چند قطبی: دارای چند دندریت و یک آکسون که از چند نقطه جسم یاخته‌ای خارج می‌شود. (مانند نورونهای حرکتی)