باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== هوازدگی زیستی ==
تغییرات آب و هوایی در موجودات و انسان ها که سبب تغییر در متابولیسم بدنی آنها می شود
اثراتی که جانورانی مانند جانوران حفار و گیاهان بر روی سنگ‌ها گذاشته و زمینه شکسته شدن سنگ‌ها را فراهم می‌کند.
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام