باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== هوازدگی زیستی ==
تغییرات آب و هوایی در موجودات و انسان ها که سبب تغییر در متابولیسم بدنی آنها می شود
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام