باز کردن منو اصلی

تغییرات

* دکتر عبدالحمید ابوالحمد استاددانشگاه تهران دانشکده علوم سیاسی و صاحب آثار متعدد
* دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
*دکتر یوسف فلاحیان، باستان شناس برجسته
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام