باز کردن منو اصلی

تغییرات

درباره
{{درباره|نظام حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی|کشور ایران|ایران}}
{{درباره|ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران|تاریخ جمهوری اسلامی|تاریخ جمهوری اسلامی ایران}}
{{بهبود منبع}}
{{Infobox presidential government