باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
{{موضوع-خرد}}
در ضمن دریافت این بعد از انرژی و با وسایل ترکیبی ساخته شده به کمک علومی دیگر دامنهء گسترده.تری از ابعاد هستی برای بشریت قابل درک خواهد بود بطوری که آرزوها را نیز ممکن سازد. از جمله سفر در فضا و کشف آن؛ علوم پزشکی؛ غلبه بر زمان؛ بی نیازی به انرژیهای فسیلی و کارهای ترکیبی علمی و صنعتی در این ضمینه؛تحولی شگرف در سبک زندگیه بشر ایجاد خواهد کرد که نیازست مورد کنترل نیز قرار گرفته شود...
 
== جستارهای وابسته ==