تفاوت میان نسخه‌های «فهرست میراث جهانی یونسکو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[گنبد قابوس]]<ref>[http://whc.unesco.org/en/list/1398 یونسکو:گنبد قابوس].</ref>
* [[کاخ گلستان]]<ref>[http://whc.unesco.org/en/list/1422 یونسکو:کاخ گلستان].</ref>
23 یونسکو:* [[چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس]]
 
==== طبیعی ====
کاربر ناشناس