تفاوت میان نسخه‌های «مهدی حمیدی شیرازی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
'''کـجا عاشقـی کرد؟ آنـجا بمیـرد'''
 
 
'''گرفتم من این قصه باور نکردم'''
 
'''ندیدم که قویی به صحرا بمیرد'''