تفاوت میان نسخه‌های «فرزندان انسان»

جز
 
== نقد مفهوم داستان فیلم ==
این فیلم با داستانی تاثیرگذار فضایی [[آخرالزمان|آخرالزمانی]] و کاملاً باورپذیر را به نمایش بیننده می‌گذارد، بچهدر جهان نبرد شدیدی بین [[راست (گرایش سیاسی)|جناح راست]] و [[چپ (گرایش سیاسی)|جناح چپ]] در گرفته که آشوب بواسطه مهاجران کشورهای جنگ‌زده اسلامی در خاورمیانه به اروپا نیز سرایت کرده است. در داستان این فیلم بچه نماد [[صلح]] و [[استعاره|استعاره‌ای]] از معصومیت است که مدت‌هاست در میان مردم از بین رفته و دیگر متولد نشده است. در جهانسکانس‌های نبردفیلم شدیدیبا بینحضور [[راستنوزاد (گرایشمی‌بینیم سیاسی)|جناحکه راست]]نظامیان و [[چپشورشیان (گرایشدست سیاسی)|جناحاز چپ]]جنگ می‌کشند و در گرفتهلحظه‌ای که آشوبنوزاد بواسطهرا مهاجرانبا کشورهایخود جنگ‌زدهمی‌برند اسلامیهمگی درسکوت خاورمیانهاختیار بهمی‌کنند اروپاو نیزطوری سرایتبنظر کردهمی‌رسد استکه جنگ تمام می‌شود. در جایی از فیلم ''تئو'' (قهرمان داستان) با اشاره به ''کی'' (زن سیاه‌پوست حامله) سوال می‌کند: «پدر این نوزاد کیست؟» زنی که همراهشان است می‌گوید: «او در یک شب با چند مرد بوده، پس احتمالاً مردان»! به همین دلیل معنی اصلی نام فیلم «فرزندان مردان» برگرفته از همان دیالوگ است و اینکهمنظور نویسنده این است که صلح به تنهایی توسط یک فرد حاصل نمی‌شود! در انتهای داستان پس از گذراندن فراز و نشیب‌های فراوان و سختی‌های نفس‌گیر، قهرمان فیلم زخمی شده و با حالتی نیمه جان، نوزاد را به یک کشتی درحال حرکت که بر روی آن عبارت «فردا» نوشته شده می‌سپارد، تا بلکه آیندگان از صلح و دوستی بهره‌مند شوند.<ref>[https://www.nytimes.com/2006/12/25/movies/25chil.html nytimes: Apocalypse Now, but in the Wasteland a Child Is Given.]</ref>
 
== منابع ==