تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

تصحیح فنی متن (میدان الکتریکی داخل رسانا).
جز
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
(تصحیح فنی متن (میدان الکتریکی داخل رسانا).)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
'''میدان الکتریکی کمیتی برداری است'''، یعنی علاوه بر مقدار، جهت نیز دارد، زیرا میدان الکتریکی به صورت نسبت نیرو و بار تعریف شده و چون نیرو برداری است، میدان الکتریکی نیز برداری خواهد بود.
 
'''میدان الکتریکی در داخل یک جسم رسانا همواره برابر صفر است.'''
اگروقتی درون جسمیک رسانا در میدان الکتریکی وجودخارجی داشتهقرار باشد،گیرد، بر بارهای درونآزاد آن نیرو وارد می‌شود. این نیرو باعث به حرکت درآمدن موقت بارها می‌شود، به‌طوری‌که بارهای منفی (الکترون‌های آزاد) می‌شود.در خلاف جهت میدان و بارهای مثبت در جهت میدان حرکت بارکرده، رابه جریانسطح می‌گویند؛رسانا بنابراینمی‌رسند. در اثرحالت جریانتعادل، تراکم بارهای منفی و مثبت در داخلدو جسمسمت مخالف در [[رسانا]] بارهاباعث بهایجاد سطحیک آنمیدان منتقلالکتریکی می‌شوندداخل ورسانا بازمی‌شود که جهتش، عکس میدان درونالکتریکی آنخارجی است. بنابراین، برآیند این دو میدان در داخل رسانا، صفر می‌شود.
 
در بیشتر موارد میدان الکتریکی از نظر اندازه و جهت از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر می‌کند. اگر اندازه و جهت میدان در منطقه‌ای ثابت باشد، در این صورت میدان الکتریکی را یکنواخت یا ثابت می‌گویند.