باز کردن منو اصلی

تغییرات

!مادی!!پارسی باستان!!معنی
|-
|aspa||asa||سگاسب
 
|-
کاربر گمنام